•   )
    )
    '"()
    '"()
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    '"
    '"
  产品编号: 6TCCP-110型瓶式炒干机
  产品名称: 炒干机系列
  产品价格: 1
  产品重量: 0  Kg

  功能 >>

  本系列产品是各类名优茶加工中间歇式炒干作业的加工机械。也可用食品干燥、干果、瓜子、花生等炒干作用。

  详细信息 >>